ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชื่อเรื่อง   :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้แต่ง   :  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้จัดพิมพ์  : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์  :  2551

จำนวนหน้า   :  67

ISBN   :  978-616-202-166-7

สาระสังเขป   :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญ 

 •  การดำรงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน  ช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม   เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง
 • การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์   โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี    สร้างสิ่งของ  เครื่องใช้  วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล   การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ    การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การอาชีพ    เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ   เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๑   การดำรงชีวิตและครอบครัว                                                                                                                   

มาตรฐาน ง๑.๑ เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะ  การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัย

ในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

 สาระที่ ๒   การออกแบบและเทคโนโลยี                                                                                                                              

มาตรฐาน ง ๒.๑    เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ

ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม

และมีส่วนร่วม   ในการจัดการเทคโนโลยที่ยั่งยืน                                                                                                                             

 สาระที่ ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                             

มาตรฐาน ง ๓.๑    เข้าใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้   

การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม                                 

สาระที่ ๔ การอาชีพ                                                                                                                                                    

มาตรฐาน ง ๔.๑    เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  

มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 คุณภาพผู้เรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 • เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
 • เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน   
 • เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 • เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน
 • เข้าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
 • เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

        ·    เข้าใจกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

         ·    เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี 

         ·    เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล

         ·   เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ·   เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

          ·    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

           ·    เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

           ·   เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ 

 

คำสำคัญ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: