แนวทางการจัดการเรียนรู้

ชื่อเรื่อง  :  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้แต่ง  :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้จัดพิมพ์  : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์  :  2553

จำนวนหน้า   :  122

เลขเรียกหนังสือ :  978-616-202-166-4

สาระสังเขป   :    หลักการ แนวคิด และจุดเน้นที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. จุดหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน

2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. การจัดการเรียนรู้

6. การใช้สื่อการเรียนรู้

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

จุดหมายของหลักสูตร

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2. มีความรู้อันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้ คือ เป้าหมายสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน โดยระบุสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้

ตัวชี้วัด คือ การระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้

– ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปี ในระดับภาคบังคับ ( ป. 1 – ม. 3 )

– ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับ ม. ปลาย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

หลักสูตรสู่การออกแบบการเรียนรู้ ครูควรรู้อะไร

1. การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

2. การจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

3. การจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน

5. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้

7. สื่อกับการจัดการเรียนรู้

8. การวัดและประเมินผลกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

9. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หลักสูตรสู่การออกแบบการเรียนรู้ ครูควรทำอย่างไร

1. หลักสูตรสู่ชั้นเรียน : ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

2. โครงสร้างรายวิชา

3. หน่วยการเรียนรู้

4. จากหน่วยการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

บทบาทของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา

ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  พัฒนาการทางสมอง  และเน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ใช้สื่อการเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบสารสนเทศ เครื่อข่ายการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนำผลไปใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน การจัดการเรียนรู้จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ครูผู้สอนเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่ส่งผลให้การนำหลักสูตรไปสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

คำสำคัญ  :  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  แนวทางการจัดการเรียนรู้

Advertisements
Categories: Uncategorized | 6 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

6 thoughts on “แนวทางการจัดการเรียนรู้

  1. เพื่อนๆ แนะนำการทำให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นด้วยนะคะ .. ช่วยด้วยๆๆ

  2. กำลังศึกษาเช่นกันค่ะพี่ 🙂

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: