การสอนคิดด้วยโครงงาน

ชื่อเรื่อง : การสอนคิดด้วยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ผู้แต่ง :  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , พเยาว์ ยินดีสุข , ราเชน มีศรี

ผู้จัดพิมพ์ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 218 หน้า

ISBN : 978-974-03-2593-2

สาระสังเขป : ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 2 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป้าหมาย คือ ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การสอนคิดด้วยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบบูรณาการได้เสนอกลยุทธ์และแนวทางในการให้ครูใช้สอนโครงงานกับผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นจะได้ผลงานคือรายงานและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงความเข้าใจ ความมีทักษะการปฏิบัติรวมทั้งการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้

ตอนที่ 1 หลักสูตรบูรณาการและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

1.1 ความหมายของการบูรณาการ  คือ การทำให้สมบูรณ์ เป็นหนึ่งเดียวให้ครบในตัวเอง

1.2 ประเภทของการบูรณาการทางการศึกษา มี 2 ประเภท คือ บูรณาการระหว่างสาระกับสาระ และ บูรณาการการเรียนการสอน

1.3 หลักสูตรบูรณาการ หมายถึง หลักสูตรผสมผสาน ตั้งแต่ 2 สาระขึ้นไป หรือสาระเดียวกัน โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้

1.4 การเรียนการสอนแบบการบูรณาการ แบบสอดแทรก แบบคู่ขนาน แบบพหุวิทยาการ แบบเปนคณะหรือทีม

1.5 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงาน พัฒนาพหุปัญญา  พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา  เรียนเชิงรุก เน้นการคิด แสดงความเข้าใจอย่างคงทน

ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้เน้นโครงงานเพื่อพัฒนาการคิด

2.1 ความหมายและประเภทของโครงงาน หมายถึง การศึกษาค้นพบสิ่งใหม่  วิธีการใหม่ ด้วยตัวของนักเรยนเอง โดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ ทั้งครูและนักเรียนไม่เคยรู้มาก่อน มี 3 ประเภท ทดลอง สำรวจ และสิ่งประดิษฐ์

2.2 การระบุปัญหาเพื่อทำโครงงาน  สังเกต ตั้งคำถาม ระบุปัญหา

2.3 การพัฒนาการคิดด้วยการทำโครงงาน

2.4 การจัดการเรียนรู้เน้นโครงงาน

ตอนที่ 3 การพัฒนาโครงการ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการประเมินผลโครงงาน

3.1 การพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอทำโครงงาน

3.2 การเขียนรายงานการทำโครงงาน

3.3 การนำเสนอโครงงานด้วยวาจา

3.4 การประเมินผลการทำโครงงาน

ตอนที่ 4 เสริมสร้างและแก้ไขการทำโครงงานด้วยการวิจัย

4.1 ข้อบกพร่องที่รอการแก้ไขในการทำโครงงาน

4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการคิด และการทำโครงงาน

4.3 งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

คำสำคัญ : การสอนคิดด้วยโครงงาน  การบูรณาการ   โครงงาน  กระบวนการเรียนรู้

Advertisements
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: