C & D สุดยอด นวัตกรรม

ชื่อเรื่อง : C & D สุดยอดนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน

มิติใหม่ของการจัดทำผลงานวิชาการของข้าราชการครู

ผู้แต่ง : ถวัลย์  มาศจรัส

ผู้จัดพิมพ์ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนแห่งประเทศไทย (สพกท.)

ปีที่พิมพ์ :

จำนวนหน้า  206  หน้า

เลขเรียกหนังสือ :

สาระสังเขป : C & D สุดยอดนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมิติใหม่ของการจัดทำผลงานวิชาการของข้าราชการครู

บทที่ 1 ปฐมภาค C & D “โลกของคนอัจฉริยะ”

C & D คืออะไร ..คือนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 มาจาก Copy Development

บทที่ 2 การเรียนรู้ในโลกใบเดิม

กว่ามนุษย์จะค้นพบว่าปรากฎการณ์ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  มิได้เกิดจากแรงอาถรรพณ์ ต้องสะสมองค์ความรู้เพื่อเข้าถึงวิทยาศาสตร์ด้วยเวลาอันยาวนาน  โลกเดิมจึงมีเวลาเป็นต้นทุน

บทที่ 3 การเรียนรู้ในโลกใบใหม่

โลกใบเก่า หมายถึง ความล้าหลังในทุกๆเรื่อง ตามสายตาของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โลกใบใหม่ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาการที่ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งของวิทยาการด้านต่างๆที่เกดขึ้นอยู่ทุกวินาที

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค.ศ. 2001 ถือเป็นก้าวสำคัญเป็นสหัสวรรษใหม่ตามคติของชาวโลก ในด้านการศึกษาจึงตื่นตัวปลุกกระแสการเรียนรู้ของมนุษย์ องค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มาล้นจึงลืมฉุกคิดว่ายังเรื่องอื่นๆอีกมากที่เรารู้แต่คนอื่นยังไม่รู้  การวิ่งตามความรู้โดยขาดการจำแนกแยกแยะว่ามีประโยชน์ที่แท้จริงต่อชีวิตเรามากน้อยเพียงใด ขาดการไตร่ตรอง กลายเป็นกับดัก ไม่สามารถเอาตัวรอดได้

บทที่ 4 ทางลัดสำหรับการเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นเรื่องของศิลปะ ศิลปะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เวลาสำหรับการสรรค์สร้าง และ การสร้างสรรค์

ทางลัด : ทางออกของการเรียนรู้ องค์ความรู้มีมากขึ้น แต่เวลาสำหรับการเรียนรู้มีน้อนลง ชีวิตจึงเริ่มเสียสมดุล  ในวัยทำงานองค์ความรู้ใหม่ๆก็จำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันก็วิ่งตามองค์ความรู้ของคนอื่นมาก จนองค์ความรู้ตัวเองต่ำต้อยลงไปทุกวัน

ร่างทรง : อีกหนึ่งทางออก ของการเรียนรู้ ในโลกทศวรรษที่ 21 จะยิ่งมากไปด้วยร่างทรงองค์ความรู้ของผู้อื่น ที่เสนอหน้ามาป้อนความรู้ผ่านนักวิชาการแบบไม่มีวันพักผ่อน

บทที่ 5 การลอกเลียนแบบการเรียนรู้ของมนุษย์

การลอกเลียนแบบ : รากเหง้าที่ถูกลืม

การลอกเลียนแบบ : ต้นแบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การลอกเลียนแบบในวัฒนธรรมเดียวกัน : บทเรียนอันคับแคบ

ต้นแบบใหม่: การเลียนแบบใหม่

บทที่ 6  C & D กับการศึกษาไทย

ถ้าไม่มีวันนั้น ก็ไม่มีวันนี้ หลักสูตรการศึกษา : หลักสูตร C & D

บทที่ 7 ปรัชญาการศึกษาจากยุโรปและอเมริกา

ปรัชญาในการจัดการศึกษาไทย

ปรัชญาสารัตถนิยม

ปรัชญาสัจนิยม

ปรัชญาพิพัฒนนิยม

ปรัชญาอัตนิยม

ปรัชญาปฏิรูปนิยม

ปรัชญาการศึกษาผสมผสาน

คนต้นคิด คือนักปรัญชาในประเทศยุโรป และอเมริกาทั้งสิ้น ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย คือ นักการศึกษาไทยได้รับทุนและมีโอกาสไปศึกษาต่อในประเทศในแถบนั้น

บทที่ 8  C & D ทฤษฎีทางการศึกษา

ทฤษฎีความมีเหตุผลของมนุษย์   คนต้นคิด  พลาโต อริสโตเติล

การพัฒนาไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ   คนต้นคิด  รุสโซ ฟลอเบล เพสตารอสซี่

การเชื่อมโยงความคิด  คนต้นคิด  จอห์น  ล็อค วิลเฮล์ม วุนด์  แฮร์บาร์ต

การเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ คนต้นคิด  ธอร์นไดค์

การวางเงื่อนไข  คนต้นคิด  พาฟลอฟ

พัฒนาการทางสติปัญญา คนต้นคิด  เพียเจต์

พหุปัญญา  คนต้นคิด  การ์ดเนอร์

การสร้างความรู้ด้วยตนเอง  คนต้นคิด วีก็อทสกี้

บททีีี่ 9  C & D  บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

หลักสูุตรการศึกษาไทย : หลักสูตรการศึกษาตะวันตก

หลักสูตรปี 2521 หลักสูตรปี 2544 ได้ลอกเลียนแนวคิดการจัดทำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ให้ครู ผู้บริหารจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จึงโกลาหล และนี่คือพลังการตื่นตัว ผลดีที่เกิดจาก  C & D

บทที่ 10   C & D  เมื่ออนาคตไล่ล่าปัจจุบัน

กาลอวสานของมายาคติในศตวรรษที่ 20 วันนี้รูปแบบการสอนเดิมๆ ได้ผ่านพ้นยุคสมัยไปแล้ว

C & D ทางเลือกและทางรอดของชีวิตในศตวรรษที่ 21  นั่นคือต้องใส่ใจกับการพัฒนาตนเองและต้องใส่ใจนวัตกรรมการศึกษาอย่างหลากหลาย

อาวุธที่แหลมคมของวิชาชีพครูนอกจากแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็คือ นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา( Educational Innovation)  คือ สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแปลกไปจากเดิม อาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์  หมายถึง ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

บทที่ 11  C & D  นวัตกรรมการสอน

แบบอุปนัย

แบบนิรนัย

แบบวิทยาศาสตร์

แบบแก้ปัญหา

แบบปฏิบัติการ

แบบร่วมรู้สืบเสาะ

แบบเน้นกระบวนการ

แบบหน่วย

แบบโครงงาน

แบบบทบาทสมมุติ

แบบกลุ่มสัมพันธ์

แบบซิปปา

แบบบูรณาการ

การสร้างเรื่อง

แบบศูนย์การเรียน

ทฤษฎีการศึกษาไทย พระธรรมปิฎกกับแนวการสอนตามพระพุทธองค์

แบบสากิจฉา ได้แก่ พูดคุย โต้ตอบกัน

แบบบรรยาย

แบบถาม – ตอบปัญหา

วิธีเอกังลักษณะ ได้แก่ การตอบตรงไปตรงมา แบบตายตัว

วิธีภัชชลักษณะ ได้แก่ แบบแยกประเด็นให้ชัดเจน

วิธีปฏิปุจฉาลักษณะ ได้แก่ แบบย้อนถาม

วิธีฐูปนียลักษณะ ได้แก่ แบบไม่ตอบ พักปัญหาไว้ก่อน

แบบวางกฎ ข้อบังคับ

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  บัวศรี แนวคิดการนำหลักธรรมอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มาจัดการศึกษาได้ 4 ขั้น คือ

ขั้นกำหนดปัญหา

ขั้นตั้งสมมุติฐาน

ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล

ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ แนวคิดการนำอริยสัจ 4 ควบคู่กับหลักกัลยามิตรธรรม 7 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน

การกำหนดและจับประเด็นปัญหา

การร่วมกันคิดวิเคราะห์เหตุของปัญหา

การจัดลำดับความเข้มของระดับปัญหา

การกำหนดจุดหมาย หรือสภาวะพ้นปัญหา

การร่วมกันคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา

การจัดลำดับจุดหมายของภาวะพ้นปัญหา

การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาตามแนวทางที่ถูกต้อง

ดร. รุ่ง  แก้วแดง ให้ความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  ทั้ง 9 สาขา

บทที่ 12   C & D  การจัดทำผลงานทางวิชาการ

นวัตกรรมทางการศึกษา มี 7 ประเภท

สื่อ / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

รายงานการศึกษา ค้นคว้าที่นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รายงานการศึกษาผู้เรียน

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

รายงานการศึกษาผลงานนักเรียน

ผลงานอื่นที่มีประโยชน์

ประเมินคุณภาพ 3 ด้าน ความสมบูรณ์ ถูกต้อง / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / ประโยชน์ต่อผู้เรียน

บทที่ 13  C & D  นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

เวลาโลก : เวลาชีวิตของเรา

ต้นทุนเวลาในชีวิตของคุณเหลือมากน้อยเพียงใด

ข้อคิดจากกาลเวลา

C & D สุดยอดนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพของมนุษย์

ความรู้เท่าหัว เอาตัวไม่รอด

C & D จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  และวิชาชีพของเราได้อย่างไร

บทที่ 14    จาก  C & D  (Copy and Development)  ถึง   C & D  (Creative and Development)

C ฐานภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติ        D  ต่อยอดภูมิปัญญาอันไม่รู้จบ

อย่างไรจึงจะเรียกว่าสร้างสรรค์ และพัฒนา   ความคิดสร้างสรรค์เป็นการรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ ความคิดใหม่ๆ หรือผลผลิตใหม่ๆ

ตัวอย่าง C & D  (Creative and Development) ประติมากรรมโลกุตระ หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ และการฟังเรื่องเล่า นำมาเขียนหนังสือ โรงเรียนตายแล้ว  จนได้รับรางวัล

บทที่ 15    ปัจฉิมภาค  C & D นวัตกรรมอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 21

คุณอย่าหยุดแค่ C & D   แต่อัจฉริยะอย่างคุณต้อง C & D  (Creative and Development)  อยู่เสมอ

 

คำสำคัญ :  C & D  สุดยอดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน   ถวัลย์  มาศจรัส

Categories: Uncategorized | 1 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

One thought on “C & D สุดยอด นวัตกรรม

  1. ไม่ลงทุน ก๊อปปี้หนังสือของอาจารย์สุรางคนา จึงพลาดปีที่พิมพ์ และ ISBN 555555555 เศร้าค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: