สรุปสาระสำคัญของการอ่านหนังสือทั้งหมดที่ได้บันทึกผ่านมา

             จากการอ่านหนังสือและศึกษาทางเว็ปไซต์ จำนวน 9 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคิดของคนเราที่น่าสนใจทำให้มองเห็นแนวทางในการนำไปใช้ในอนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ. 2558  จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้เกิดการขับเคลื่อนวิถีชีวิตใหม่ในสังคมใหม่ ชาติพันธ์ที่มีความสับสนในอนาคตต่อไป

              การใช้ความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต คนที่จะมีวิธีการคิดที่ดีได้ คนจะมีปัญญา คือ ต้องมีสติ รู้ ระลึกถึง ผู้ที่มีความคิดเฉียบแหลม ทันสมัย ไม่เหมือนใคร คิดได้ก่อนใครจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบในทุก ๆ ด้าน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน  ความคิดของมนุษย์เป็นผลที่เกิดจากกลไกของสมองซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเป็นไปตามธรรมชาติ ผลของการใช้ความคิดจะแสดงให้เห็นในลักษณะของการสรุปเป็นความคิดรวบยอด การจำแนกความแตกต่าง การจัดกลุ่ม การจัดระบบการแปลความหมายของข้อมูล รวมทั้งการสรุปอ้างอิง การเชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับข้อมูลที่ได้มา อาจเป็นความจริงที่สัมผัสได้ หรือเป็นเพียงจินตนาการที่ไม่อาจสัมผัสได้ ดังนั้น สมองจึงควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและคุณภาพของสมองมิได้อยู่ที่การมีสมองเท่านั้น แต่อยู่ที่การใช้สมองเป็นสำคัญ การฝึกทักษะกระบวนการคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เยาวชนควรได้รับ การพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

          ดังนั้นจึงสามารถฝึกการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องพัฒนา 3 ด้าน คือ ร่างกาย จิตวิญญาณ และสมอง การพัฒนาสมองโดยการฝึกให้คิด แบบสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาที่ง่าย และมี พลังอย่างยิ่งในการที่จะนำความสำเร็จมาสู่ผู้ที่สามารถพัฒนาได้ กระบวนการฝึกการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 การคิดด้วยเทคนิค SCAMPER  มาจากตัวย่อที่อธิบายแนวทางในการที่จะช่วยให้ความคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้น

       S       =       การทดแทน (Substitute)

       C       =       การรวมเข้าด้วยกัน (Combine)

      A       =       การประยุกต์ (Adapt)

      M      =       การขยายความ (Magnify)

      P       =       การใช้ในแบบอื่น (Put to Other Uses)

     E       =       การกำจัด (Eliminate หรือ ทำให้ลดลง Minify)

     R       =       การเรียบเรียงใหม่ (Rearrange หรือ การย้อนกลับ Reverse)

                 บทสรุปคือจะต้องระบุหรือรู้ก่อนว่าต้องการจะแก้ปัญหาอะไรเป็นการเฉพาะหรือถ้าหากว่าไมได้เป็นปัญหาแต่ต้องการที่จะพัฒนาความคิดที่ท้าทายต่อตัวเอง หรือ ธุรกิจ หรือ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการสมองที่สร้างสรรค์ คือสมองที่ไม่เชื่อว่าวิธีการหรือสภาพที่ถือว่าดีที่สุดที่มีอยู่นั้น ถือเป็นที่สุดแล้ว   เป็นสมองที่เชื่อว่ายังมีวิธีการหรือสภาพที่ดีกว่าอย่างมากมายซ่อนอยู่หรือรอปรากฏตัวอยู่   แต่สภาพหรือวิธีการเช่นนั้นจะเกิดได้ต้องละจากกรอบวิธีคิดหรือวิธีดำเนินการแบบเดิมๆ

Categories: Uncategorized | 3 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

3 thoughts on “สรุปสาระสำคัญของการอ่านหนังสือทั้งหมดที่ได้บันทึกผ่านมา

  1. การฝึกฝนทักษะการคิด และเรียนรู้วิธีการคิดสามารถทำให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาในโลกยุคโลกาภิวัฒน์อีกมากมายนะคะ

  2. เป็นเทคนิคที่ดีสามารถพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและคุณภาพของสมอง เราจึงควรฝึกฝนและพัฒนาการคิดด้วยเทคนิค SCAMPER

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: