การสอนคิดด้วยโครงงาน

ชื่อเรื่อง : การสอนคิดด้วยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ผู้แต่ง :  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , พเยาว์ ยินดีสุข , ราเชน มีศรี

ผู้จัดพิมพ์ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 218 หน้า

ISBN : 978-974-03-2593-2

สาระสังเขป : ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 2 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป้าหมาย คือ ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การสอนคิดด้วยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบบูรณาการได้เสนอกลยุทธ์และแนวทางในการให้ครูใช้สอนโครงงานกับผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นจะได้ผลงานคือรายงานและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงความเข้าใจ ความมีทักษะการปฏิบัติรวมทั้งการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้

ตอนที่ 1 หลักสูตรบูรณาการและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

1.1 ความหมายของการบูรณาการ  คือ การทำให้สมบูรณ์ เป็นหนึ่งเดียวให้ครบในตัวเอง

1.2 ประเภทของการบูรณาการทางการศึกษา มี 2 ประเภท คือ บูรณาการระหว่างสาระกับสาระ และ บูรณาการการเรียนการสอน

1.3 หลักสูตรบูรณาการ หมายถึง หลักสูตรผสมผสาน ตั้งแต่ 2 สาระขึ้นไป หรือสาระเดียวกัน โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้

1.4 การเรียนการสอนแบบการบูรณาการ แบบสอดแทรก แบบคู่ขนาน แบบพหุวิทยาการ แบบเปนคณะหรือทีม

1.5 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงาน พัฒนาพหุปัญญา  พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา  เรียนเชิงรุก เน้นการคิด แสดงความเข้าใจอย่างคงทน

ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้เน้นโครงงานเพื่อพัฒนาการคิด

2.1 ความหมายและประเภทของโครงงาน หมายถึง การศึกษาค้นพบสิ่งใหม่  วิธีการใหม่ ด้วยตัวของนักเรยนเอง โดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ ทั้งครูและนักเรียนไม่เคยรู้มาก่อน มี 3 ประเภท ทดลอง สำรวจ และสิ่งประดิษฐ์

2.2 การระบุปัญหาเพื่อทำโครงงาน  สังเกต ตั้งคำถาม ระบุปัญหา

2.3 การพัฒนาการคิดด้วยการทำโครงงาน

2.4 การจัดการเรียนรู้เน้นโครงงาน

ตอนที่ 3 การพัฒนาโครงการ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการประเมินผลโครงงาน

3.1 การพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอทำโครงงาน

3.2 การเขียนรายงานการทำโครงงาน

3.3 การนำเสนอโครงงานด้วยวาจา

3.4 การประเมินผลการทำโครงงาน

ตอนที่ 4 เสริมสร้างและแก้ไขการทำโครงงานด้วยการวิจัย

4.1 ข้อบกพร่องที่รอการแก้ไขในการทำโครงงาน

4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการคิด และการทำโครงงาน

4.3 งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

คำสำคัญ : การสอนคิดด้วยโครงงาน  การบูรณาการ   โครงงาน  กระบวนการเรียนรู้

Advertisements
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ชื่อเรื่อง  :  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้แต่ง  :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้จัดพิมพ์  : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์  :  2553

จำนวนหน้า   :  122

เลขเรียกหนังสือ :  978-616-202-166-4

สาระสังเขป   :    หลักการ แนวคิด และจุดเน้นที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. จุดหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน

2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. การจัดการเรียนรู้

6. การใช้สื่อการเรียนรู้

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

จุดหมายของหลักสูตร

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2. มีความรู้อันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้ คือ เป้าหมายสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน โดยระบุสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้

ตัวชี้วัด คือ การระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้

– ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปี ในระดับภาคบังคับ ( ป. 1 – ม. 3 )

– ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับ ม. ปลาย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

หลักสูตรสู่การออกแบบการเรียนรู้ ครูควรรู้อะไร

1. การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

2. การจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

3. การจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน

5. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้

7. สื่อกับการจัดการเรียนรู้

8. การวัดและประเมินผลกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

9. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หลักสูตรสู่การออกแบบการเรียนรู้ ครูควรทำอย่างไร

1. หลักสูตรสู่ชั้นเรียน : ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

2. โครงสร้างรายวิชา

3. หน่วยการเรียนรู้

4. จากหน่วยการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

บทบาทของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา

ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  พัฒนาการทางสมอง  และเน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ใช้สื่อการเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบสารสนเทศ เครื่อข่ายการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนำผลไปใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน การจัดการเรียนรู้จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ครูผู้สอนเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่ส่งผลให้การนำหลักสูตรไปสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

คำสำคัญ  :  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  แนวทางการจัดการเรียนรู้

Categories: Uncategorized | 6 ความเห็น

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชื่อเรื่อง   :  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้แต่ง   :  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้จัดพิมพ์  : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์  :  2551

จำนวนหน้า   :  67

ISBN   :  978-616-202-166-7

สาระสังเขป   :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญ 

 •  การดำรงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน  ช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม   เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง
 • การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์   โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี    สร้างสิ่งของ  เครื่องใช้  วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล   การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ    การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การอาชีพ    เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ   เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๑   การดำรงชีวิตและครอบครัว                                                                                                                   

มาตรฐาน ง๑.๑ เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะ  การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัย

ในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

 สาระที่ ๒   การออกแบบและเทคโนโลยี                                                                                                                              

มาตรฐาน ง ๒.๑    เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ

ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม

และมีส่วนร่วม   ในการจัดการเทคโนโลยที่ยั่งยืน                                                                                                                             

 สาระที่ ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                             

มาตรฐาน ง ๓.๑    เข้าใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้   

การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม                                 

สาระที่ ๔ การอาชีพ                                                                                                                                                    

มาตรฐาน ง ๔.๑    เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  

มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 คุณภาพผู้เรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 • เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
 • เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน   
 • เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 • เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน
 • เข้าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
 • เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

        ·    เข้าใจกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

         ·    เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี 

         ·    เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล

         ·   เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ·   เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

          ·    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

           ·    เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

           ·   เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ 

 

คำสำคัญ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Categories: Uncategorized | 1 ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.